Contacteer ons
Procedures Overheidsopdrachten België 2023

Overzicht procedures overheidsopdrachten in België 2023

Alvorens een formele overheidsopdracht te plaatsen, moet de aanbestedende dienst de geschikte aanbestedingsprocedure kiezen, die moet worden goedgekeurd door de beslissingsorganen (afhankelijk van de omvang van de opdracht).

De verschillende procedures die een aanbestedende dienst kan toepassen, houden verband met de gemaakte raming en het voorwerp van de opdracht.

Hier vindt u meer informatie over de drempelbedragen in België & Europa..

Procedures overheidsopdrachten België

Er bestaan verschillende aanbestedingsprocedures in België:

Openbare en niet-openbare procedures

Bij de openbare procedure worden de selectie en de gunning in één en dezelfde fase uitgevoerd. Elke belangstellende kan een offerte indienen via eTendering in antwoord op een aankondiging van opdracht.

Bij de niet-openbare procedure gaat de selectiefase vooraf aan de gunningsfase. Elk bedrijf kan naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag indienen om deel te nemen. Alleen de door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers zullen worden uitgenodigd om in te schrijven.

Onderhandelingen zijn bij deze procedures niet toegestaan.

Onderhandelingsprocedures met bekendmaking

De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking bestaat uit slechts één fase. Elke belangstellende kan naar aanleiding van een aankondiging een offerte indienen.

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een onderhandelingsprocedure in twee fasen. Een aankondiging van een opdracht wordt eerst bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Publicatieblad van de Europese Unie. Elke belanghebbende kan een verzoek tot deelneming indienen. Na onderzoek van deze deelnemingsverzoeken, selecteert de administratie diegenen die zij zal uitnodigen om een offerte in te dienen.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omvat slechts één fase. De aanbestedende dienst zendt het bestek naar de door hem aangewezen ondernemers, meestal drie, om een inschrijving in te dienen.

Concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiegerichte dialoog is een plaatsingsprocedure die bedoeld is voor zeer complexe opdrachten.

In een notendop werkt een concurrentiegerichte dialoog als volgt. Elke belangstellende ondernemer kan naar aanleiding van de aankondiging van de opdracht een aanvraag tot deelneming indienen. Na selectie van de deelnemers voert de aanbesteder een dialoog met hen, met de bedoeling om een of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden. Op grond van die oplossingen kunnen de deelnemers dan op het einde van de dialoog een offerte indienen.

Innovatiepartnerschap

In het geval niet kan worden voorzien in de behoefte van de aanbesteder met op de markt reeds beschikbare werken, leveringen en diensten, kan de aanbesteder zich wenden tot deze specifieke plaatsingsprocedure.

Deze nieuwe procedure heeft als doel om de aanbesteder in staat te stellen een partnerschap op lange termijn aan te gaan voor de ontwikkeling en vervolgens de verwerving van nieuwe, innovatieve werken, leveringen of diensten zonder dat hiervoor een nieuwe plaatsingsprocedure nodig is.

 

Laten we samenwerken

Alle expertise over overheidsopdrachten komt samen bij Tender Experts. Krijg toegang tot tenders en unieke marktinformatie.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.