Contacteer ons
overheidsopdrachten nieuwsbrief juli 2022
Overheidsopdrachten Nieuwsbrief – Juli 2022

Met de zomervakantie in aantocht is het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar, rijk aan nieuwigheden, vooral vanwege een complexe en onzekere internationale context. Via deze nieuwsbrief stellen we een samenvattende terugblik voor op de laatste ontwikkelingen op het gebied van overheidsopdrachten, die we verder willen ontwikkelen tijdens een volgende opleiding “Laatste nieuwigheden inzake overheidsopdrachten”

Standpunt van de Commissie Overheidsopdrachten inzake raamovereenkomsten

Naar aanleiding van recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie1 heeft de Commissie Overheidsopdrachten op 19 november 2021 een advies uitgebracht over raamovereenkomsten waarin zij de aanbesteders adviseert de rechtspraak van het Hof na te leven, en wel als volgt :

 • De aanbesteder moet in de aankondiging van de opdracht of in de opdrachtdocumenten, al naargelang, de geraamde hoeveelheden en/of de geraamde waarde, alsmede een maximale
  hoeveelheid en/of een maximumwaarde van de te leveren zaken aanduiden en dit voor de gehele duur van de raamovereenkomst ;
 • Zodra de gecumuleerde waarde van de opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst de in de overeenkomst vastgestelde maximumhoeveelheid of -waarde bereikt heeft, wordt deze overeenkomst geacht geen effecten meer te sorteren (tenzij de raamovereenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig de artikelen 37 en volgende van het koninklijk besluit van 14 januari 2013).

De nieuwe verplichtingen inzake elektronische facturatie bij overheidsopdrachten

Het KB van 9 maart 2022, dat al enkele jaren werd verwacht, heeft de voorwaarden vastgelegd met betrekking tot de verplichting van ondernemers op het vlak van elektronische facturatie (in de zin van richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014, het gaat niet om .PDF).

Momenteel zijn de aanbesteders verplicht om elektronische facturatie te aanvaarden, maar dit wordt niet opgelegd (de opdrachtnemer kiest zelf zijn facturatiewijze). Met dit KB wordt elektronische facturatie allereerst verplicht voor Europese opdrachten2, vervolgens voor opdrachten tussen 30.000 euro excl. btw en de Europese drempel3 en ten slotte voor opdrachten tussen 3.000 euro excl. btw en 30.000 euro excl. BTW4. Er zal a priori geen verplichting zijn voor opdrachten van minder dan 3.000 euro excl. BTW.

Sancties tegen Rusland

Sommige van de sancties tegen Rusland in het kader van de invasie van Oekraïne hebben rechtstreeks betrekking op overheidsopdrachten. Besluit 2022/578/GBVB verbiedt, op enkele uitzonderingen na, de gunning5 of voortzetting6 van de uitvoering (d.w.z. zonder compensatie beëindigen!) van een Europese overheidsopdracht die uitsluitend gesloten is met een opdrachtnemer die een band heeft met Rusland (de inschrijver, en onder bepaalde voorwaarden onderaannemers, leveranciers of derden op wiens draagkracht men beroep doet).

Een ontwerp van koninklijk besluit dat de genoemde uitzonderingen moet specificeren, wordt momenteel onderzocht door de Raad van State. Deze laatste moet binnenkort advies uitbrengen.

Prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van Covid

Op 16 mei 2022 publiceerde de Kanselarij aanbevelingen over prijsstijgingen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het economisch herstel na de Covid-19-crisis. Zij merkt op dat als gevolg van deze gebeurtenissen vervaardigde goederen of grondstoffen sterke prijsstijgingen of schommelingen ondergaan of ernstige bevoorradingsproblemen ondervinden.

De Kanselarij stelt vervolgens enkele pistes voor inzake overheidsopdrachten:

 • Enerzijds wijst zij in de aanbestedingsfase op de moeilijkheid voor ondernemers om hun prijzen tijdens de plaatsingsfase vast te stellen en te handhaven en stelt zij voor dat de aanbesteders in het bestek prijsherzieningsclausules opnemen om
  rekening te houden met de prijsvolatiliteit en om de modaliteiten van verstoring van het contractuele evenwicht te regelen;
 • Anderzijds wordt in de uitvoeringsfase van de overeenkomst geconstateerd dat in sommige overeenkomsten geen of onvoldoende prijsherzieningsclausules zijn opgenomen, en wordt aanbevolen dat opdrachtnemers zich beroepen op de toepassing van artikel 38/9 (onvoorzienbare omstandigheden) van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. Op basis van dit artikel, en indien aan de voorwaarden is voldaan, is het mogelijk om permanent of tijdelijk (indien dit voldoende is) een aanpassing of vervanging van de prijsherzieningsclausule te vragen of een compenserende schadevergoeding te verkrijgen.

De wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de gevolgen ervan

Deze wet wijzigt de wet van 17 juni 2016 op verschillende punten:

 • Ten eerste verduidelijkt het de terminologie van de uitsluitingsgronden: In de Franstalige tekst wordt niet langer gesproken van “motifs d’exclusion facultatifs” telkens vervangen door de woorden “motifs d’exclusion facultative”, omdat het de uitsluiting is die verplicht of facultatief is, niet de gronden.
 • Wat vervolgens de gronden voor facultatieve uitsluiting betreft, specifieert de wet dat voor bepaalde situaties het beginpunt van de periode van uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten (3 jaar) wordt berekend vanaf de datum van een beslissing van een bevoegde administratieve of rechterlijke instantie, uitgesproken in het kader van een procedure die is geregeld in het Unierecht of het nationale recht en die ertoe strekt gedragingen vast te stellen die in strijd zijn met een rechtsregel. De aanbesteder kan echter een besluit tot uitsluiting nemen voordat de bevoegde instantie het besluit neemt, mits aan alle voorwaarden is voldaan
 • Ook wordt het regime van corrigerende maatregelen gespecificeerd, naargelang het geval :
  • Wat betreft de verplichte uitsluitingsgronden: de ondernemer moet vanaf het begin van de procedure op eigen initiatief aangeven of hij corrigerende maatregelen heeft genomen, terwijl de aanbesteder van zijn kant deze verplichting in het bestek in herinnering moet brengen (een eenvoudige verwijzing naar artikel 70§ 2 van de wet van 17 juni 2016 volstaat)
  • Wat betreft de facultatieve uitsluitingsgronden, zijn twee hypotheses mogelijk:
   • Ofwel heeft de aanbesteder niets voorzien in de opdrachtdocumenten en moet hij hem, wanneer hij overweegt een ondernemer uit te sluiten, de gelegenheid geven zijn corrigerende maatregelen mee te delen (zelfs indien het UEA of de inschrijving dergelijke zelfs niet vermeldt);
   • Ofwel geeft de aanbesteder in de opdrachtdocumenten aan dat de corrigerende maatregelen aan het begin van de procedure op eigen initiatief door de ondernemer moeten worden meegedeeld (met vermelding van de genoemde uitsluitingsgronden en de draagwijdte)
 • Bovendien wordt een vroegere maatregel met betrekking tot het recht van derden op vorderingen nieuw leven ingeblazen: de vorderingen van opdrachtnemers die bij de uitvoering van een opdracht verschuldigd zijn, kunnen, in principe, niet het voorwerp uitmaken van beslag, verzet, overdracht of inpandgeving tot de oplevering (indien het bestek voorziet in voorlopige en definitieve oplevering; eindigt het verbod met de voorlopige oplevering van de gehele overeenkomst). Bij wijze van uitzondering bepaalt de wet dat deze vorderingen het voorwerp kunnen uitmaken van beslag, verzet, overdracht of inpandgeving vóór de oplevering, onder voorwaarden;
 • Daarnaast wordt bij deze wet een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten ingesteld om de dienst overheidsopdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister bij te staan bij de voorbereiding van het driejaarlijkse verslag over het toezicht op de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies ;
 • Ten slotte definieert de wet het begrip schone voertuigen en stelt zij doelstellingen vast in termen van het percentage schone voertuigen voor de Europese opdrachten voor de aankoop, leasing, huur of huurkoop van voertuigen en vervoer gerelateerde diensten.

Laten we samenwerken

Alle expertise over overheidsopdrachten komt samen bij Tender Experts. Krijg toegang tot tenders, unieke marktinformatie, advies, opleidingen & detachering.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.