Contacteer ons

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enig geldende voorwaarden tussen partijen, zij primeren derhalve op de voorwaarden van de Gebruiker. Ze zijn permanent toegankelijk op de website van Tender Experts www.tenderexperts.be (hierna “Website”). Wijzigingen en/of aanvullingen zijn voor de Gebruiker bindend één (1) maand na kennisgeving via de Website. Door gebruik te maken van de Website, alsook door ondertekening van een offerte, wordt de Gebruiker geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1. Tender Experts is een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Oud Korenhuis 3 bus 2, 1000 Brussel (KBO 0756.997.205) (hierna “Tender Experts”) en is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verstrekken van Informatie betreffende overheidsopdrachten (hierna “Informatie”). Zij stelt deze informatie tegen betaling, of gratis tijdens een proefperiode, ter beschikking van haar klanten/prospecten (hierna “Gebruiker”). In samenwerking met het bedrijf Tender Expert verleent zij ook advies en organiseert zij opleidingen inzake overheidsopdrachten.

2. De Gebruiker is elke natuurlijke of rechtspersoon die na inschrijving, betalend als klant of gratis als proef, toegang verkrijgt tot de Website waarop de Gebruiker de Informatie kan terugvinden. Notificaties betreffende deze informatie worden eveneens per e-mail verzonden naar het e-mailadres van de Gebruiker. Om toegang te hebben tot de Website en de Informatie moet de Gebruiker een overeenkomst afsluiten met Tender Experts (hierna “Abonnementsovereenkomst”), behalve in het geval van een gratis proefperiode.

3. Om optimaal toegang te hebben tot de Website moet de computer van de Gebruiker voorzien zijn van volgende IT configuratie:
a) Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn;
b) Pop-ups moeten toegelaten worden;
c) een recente versie van alle chromium based browsers (Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera), Firefox of Safari.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de instellingen van zijn firewall, antivirus, anti-spam software, enz. Dit o.m. wat betreft de ontvangst van e-mails.

4. De aan de Gebruiker toegekende paswoorden voor diens toegang tot de Website zijn strikt vertrouwelijk en dienen ook als dusdanig behandeld te worden. De Gebruiker draagt ter zake de volle verantwoordelijkheid.

5. Een onrechtmatige herinschrijving door de Gebruiker met een echte of valse identiteit of met een identiteit van enig ander persoon of rechtspersoon, leidt automatisch tot het onderschrijven van een Abonnementsovereenkomst.

6. Door gebruik te maken van de Website en de Informatie erkent de Gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat Tender Experts, noch haar partners, direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout, gebrek of onvolledigheid eigen aan de toepassingen van de Website, het gebruik van de Website en de Informatie, de onderbreking van de toegang tot de Website, vertraging in de verzending van e- mails en/of de inhoud op de Website.
Tender Experts blijft aansprakelijk voor opzettelijke fouten, fraude en frauduleuze voorstelling van zaken en enig verlies of aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder huidige wetgeving.

7. De Informatie die Tender Experts aanbiedt aan haar Gebruikers is hoofdzakelijk gebaseerd op officiële Belgische, Nederlandse, Groot Hertogdom Luxemburgse en Europese openbaar gepubliceerde overheidsopdrachten, aangevuld met de door Tender Experts verzamelde Informatie. Informatie afkomstig uit het buitenland wordt verstrekt in het Engels of in de taal van het desbetreffende land.

8. Tender Experts stelt alles in het werk om de Informatie up-to-date, volledig en correct te houden. Zij staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van de Informatie aangezien deze volledig aan haar controlemogelijkheid ontsnappen en aangeleverd worden door de administratieve overheidsbesturen. Tender Experts heeft derhalve een middelenverbintenis en de verzamelde informatie moet geacht worden een indicatieve lijst te zijn waaruit geen rechten ontleend kunnen worden. De Gebruiker ontlast Tender Experts van alle verantwoordelijkheid m.b.t. de inhoud en de toepassingen van de Informatie. Tender Experts is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte Informatie, noch haar werkwijze, bekend te maken.

9. Tender Experts stelt alles in het werk om de notificaties betreffende de Informatie tijdig per e-mail te versturen. Omwille van de aan e-mail en het internet eigen technische kenmerken kan Tender Experts evenwel noch de onderbreking, noch de vertraging bij het verzenden van e-mails, noch de onderbreking van de toegang tot de Website, noch een vertraging in de overdracht van de Informatie uitsluiten. In geval van onderbreking zal Tender Experts alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Tender Experts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de Gebruiker van de e-mails of andere elektronische informatie.

10. De door AI-gestuurde functionaliteit binnen het Tender Experts platform maakt het mogelijk om vragen te stellen aan de documenten binnen eenzelfde dossier. Door gebruik te maken van deze functionalieit gaat de Gebruiker ermee akkoord dat er een jaarlijkse limiet staat op de te stellen vragen en er geen 100% accuraatheid wordt gegarandeerd door Tender Experts. De Gebruiker erkent ook dat Tender Experts hierdoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

11. Elke Gebruiker die een abonnement heeft afgesloten met Tender Experts en aan Tender Experts een ondertekend zoekprofiel heeft overgemaakt bij de start van de samenwerking kan genieten van een waarborg die erin bestaat dat de Gebruiker zijn abonnementsgeld, met name het bedrag betaald voor het onderdeel Tender Leads, zal teruggestort krijgen in het volgende geval: m.n. dat Tender Experts zou hebben nagelaten om via haar Website aan de Gebruiker een overheidsopdracht te melden die is gepubliceerd ofwel op het officieel Belgisch publicatieplatform voor overheidsopdrachten (E-notification/E-procurement), ofwel op het Nederlands publicatieplatform (Tenderned), ofwel op het Europees Publicatieplatform (voor Europese Instellingen gevestigd in België, Nederland en Luxemburg) (Ted), en die valt onder de publicatie(s) en de productcode(s) zoals opgegeven in de abonnementsovereenkomst.
Om aanspraak te kunnen maken op deze waarborg moet de Gebruiker dit melden aan Tender Experts per aangetekend schrijven binnen de maand na de initiële publicatie van de desbetreffende opdracht op het officieel publicatieplatform. Indien het bedrag betaald voor het onderdeel Tender Leads niet apart is vermeld in de abonnementsovereenkomst of in enig voorgaand mailverkeer wordt ervan uitgegaan dat het onderdeel Tender Leads 40% van het betaalde totaalbedrag (excl btw) bedraagt.

12. De Website is een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Alle teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tender Experts of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tender Experts de aangeboden informatie, anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken en de Informatie te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd is, geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bij miskenning van de intellectuele rechten of andere rechten voorbehouden aan Tender Experts verbindt de Gebruiker zich ertoe Tender Experts te vergoeden.

13. De Gebruiker verbindt zich ertoe om het gebruik van de toegang tot de Tender Experts informatie te beperken tot diens eigen organisatie. De Gebruiker mag de Informatie niet gratis of tegen vergoeding overdragen/aanbieden aan derden, noch zijn eigen toegang ter beschikking stellen aan derden. Indien Tender Experts vaststelt dat misbruik gemaakt wordt van haar Website, de toegang tot de Website, haar Informatie en het gebruik daarvan door de Gebruiker of een derde waaraan de Gebruiker toegang heeft verleend, is Tender Experts gerechtigd om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang van deze Gebruiker tijdelijk of definitief te deactiveren. Bovendien behoudt Tender Experts zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 keer de abonnementsprijs met een minimum van € 2.500,00, tenzij een hogere schade kan worden gevorderd.

14. Tender Experts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de Website alsook haar configuratie op elk tijdstip te wijzigen. Zij stelt alles in het werk om de Website 24/7 toegankelijk te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, defecten, tekortkomingen, enz. omwille van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. Tender Experts zal alles in het werk stellen om dergelijke onderbrekingen zo kortstondig mogelijk te maken en de ongemakken voor de Gebruiker steeds te beperken. Indien de (tijdige) aanlevering van Informatie door overmacht of onvoorzienbare omstandigheden wordt verhinderd, behoudt Tender Experts zich het recht voor om de Abonnementsovereenkomst aan de omstandigheden aan te passen.
Tender Experts maakt gebruik van in de sector gebruikelijke virusbeschermingssoftware om te voorkomen dat een virus of kwaadaardige code, van welke aard ook, kan binnendringen in haar systemen, hardware en software. Tender Experts is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Tevens kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.
Tender Experts is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade welke het gevolg is van het gebruik van haar Website en/of enige andere website waarnaar zij verwijst. De Gebruiker ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

15. De Website kan hyperlinks naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Tender Experts heeft geen zeggenschap over de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, uitvoering, interpretatie, timing en kenmerken van deze websites of webpagina’s en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Het plaatsen van weblinks op de Website houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Tender Experts is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade welke het gevolg is van het gebruik van haar Website, de websites en webpagina’s van derden waarnaar zij verwijst.

16. De Abonnementsovereenkomst/dienstverlening wordt, tenzij anders overeengekomen, afgesloten voor een periode van 12 maanden. Zij wordt stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de gratis maanden, opstartkost en korting tenzij de korting van permanente aard is, en dit voor eenzelfde periode minus de gratis maanden, tegen de op dat ogenblik in voege zijnde tarieven tenzij de Gebruiker de overeenkomst tijdig schriftelijk heeft opgezegd. Elke opzeg dient te gebeuren aan de hand van een e-mail gericht aan laura@tenderexperts.be en dit ten laatste twee (2) maanden vóór de hernieuwingsdatum van de Abonnementsovereenkomst.

17. Tender Experts behoudt zich het recht voor om de Abonnementsovereenkomst op elk moment te schorsen (vb.: in geval van wanbetaling, enz.) of deze te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst (vb.: in geval van misbruik, enz.) wanneer de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet naleeft.
Onmiddellijke beëindiging van de Abonnementsovereenkomst door Tender Experts zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling en/of schadevergoeding uit hoofde van Tender Experts. Deze laatste blijft wel gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de Gebruiker.

18. Met inachtneming van de regels omtrent gegevensbescherming behoudt Tender Experts zich het recht voor om (contact-)gegevens van Gebruikers te delen met aan Tender Experts verbonden ondernemingen. Tevens kunnen de gegevens gedeeld worden voor commerciële doeleinden, zoals het onderzoeken van mogelijkheden tot gecombineerde aanbiedingen, upselling, voorkomen van dubbele benadering van prospects, enz. Persoonsgegevens zullen niet bewaard worden op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Tender Experts en de uitoefening van rechten door de Gebruiker in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy voor Gebruikers, Prospecten, Leveranciers en Zakelijke Partners, beschikbaar op www.tenderexperts.be/privacybeleid. Elke Gebruiker heeft het recht om kosteloos zijn/haar gegevens in te kijken en/of te wijzigen alsook zich te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor directe marketing doeleinden, door een mail te richten aan gdpr@tenderexperts.be.

19. Tender Experts kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de Gebruiker of de domeinnaam van de website via welk de Gebruiker op de Website terechtkomt of deze verlaat. De Website maakt gebruik van cookies, informatie betreffende het gebruik van deze cookies kan teruggevonden worden in haar privacy policy (https://www.tenderexperts.be/privacy-policy/).
Omwille van het aanbieden van een goede dienstverlening en opvolging legt de Website de activiteit van haar bezoekers vast.

20. Alle meegedeelde tarieven zijn exclusief BTW. Tender Experts behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van haar producten en/of diensten te verhogen, rekening houdend met het Agoria-indexcijfer, doch steeds met een minimum van 4,2%. Indien de kosten van de producten en/of diensten worden verhoogd ingevolge overheidsmaatregelen of om enige andere reden, rekent Tender Experts het prijsverschil onmiddellijk aan.

21. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling van de factuur kan Tender Experts de Abonnementsovereenkomst ofwel opschorten (= de toegang tot de Website/software wordt geblokkeerd maar de Abonnementsovereenkomst blijft lopen) tot op de dag van de betaling ofwel beëindigen ten nadele van de Gebruiker die van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijft. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging mee met verwijlintresten, overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand in handelstransacties, en een schadevergoeding van 10% van de verschuldigde som met een minimum van 150 euro. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet schriftelijk binnen de 7 dagen na elektronische verzending van de factuur per aangetekend schrijven, gericht aan Tender Experts BV, De Limburg Stirumlaan 24, 1780 Wemmel, België, gemeld worden, bij gebrek waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard.

22. De Algemene voorwaarden kunnen wijzigen omwille van juridische, technische of gegronde commerciële of operationele redenen. De gewijzigde versie zal steeds in werking treden één (1) maand na de kennisgeving via de Website aan de Gebruiker. Bij gebruik van de Website na voormelde kennisgeving wordt de Gebruiker geacht kennis genomen te hebben van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij/zij Tender Experts hiervan per aangetekend schrijven, gericht aan Tender Experts BV, De Limburg Stirumlaan 24, 1780 Wemmel, België, op de hoogte te brengen en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen volgend op de dag van kennisgeving van de wijziging van de voorwaarden.

23. Door het gebruik van onze diensten stemt u ermee in dat wij uw bedrijfsnaam en/of logo kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot publicatie op onze website, sociale media-accounts en andere marketingkanalen. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw bedrijfsnaam en/of logo, dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, maar behouden ons het recht voor om uw bedrijfsnaam en/of logo te blijven gebruiken voor marketingdoeleinden waarvoor wij al toestemming hebben gekregen vóór ontvangst van uw bezwaar.

24. Voor alle geschillen ongeacht de oorzaak zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.