Contacteer ons

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enig geldende voorwaarden tussen partijen, zij primeren derhalve op de voorwaarden van de Gebruiker. Ze zijn permanent toegankelijk op de Tenderexperts Website www.Tenderexperts.be (“de Website”). Wijzigingen en/of aanvullingen zijn voor de Gebruiker bindend één (1) maand na kennisgeving via de Website. Door gebruik te maken van de Website wordt de Gebruiker geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de gebeurlijke wijzigingen en/of aanvullingen, en deze te hebben aanvaard.

1. Tenderexperts NV, met maatschappelijke zetel te België, 1000 Brussel, Oud Korenhuis 3 bus 2 (KBO 0756.997.205) (“Tenderexperts”), is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verstrekken van Informatie over overheidsopdrachten via de Website en verkoopt deze Informatie aan haar Gebruikers. Verder verleent de vennootschap in samenwerking met Tender Expert ook advies en opleidingen over overheidsopdrachten.

2. De Gebruiker is de natuurlijke of rechtspersoon, die na inschrijving welke aanvaard moet worden door Tenderexperts, toegang heeft tot de Website waarop ze de Informatie kan opzoeken en opvragen en notificaties met de Informatie per e-mail kan ontvangen. Om toegang te hebben tot de Website en de Informatie moet de Gebruiker een Abonnementsovereenkomst afsluiten met Tenderexperts.

3. Om optimaal toegang te hebben tot de Website moet de computer van de Gebruiker voorzien van volgende IT configuratie: a) Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn; b) Popups moeten toegelaten worden en c) een recente versie van alle chromium based browsers (Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera), Firefox en Safari. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de instellingen van zijn fire-wall, anti-virus, anti-spam software e.d. o.m. wat betreft het ontvangst van e-mails.

4. De aan de Gebruiker toegekende paswoorden voor het opvragen van Informatie zijn strikt vertrouwelijk en dienen ook als dusdanig te worden behandeld en de Gebruiker draagt ter zake de volle verantwoordelijkheid.

5. Een onrechtmatige her-inschrijving door de Gebruiker, als natuurlijke persoon en/of onderneming, met een echte of valse identiteit of met een identiteit van enig ander persoon of eenheid, leidt automatisch tot het onderschrijven van een Abonnementsovereenkomst.

6. Door de Website en/of de Informatie te gebruiken erkent de Gebruiker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat Tenderexperts noch haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout, gebrek of onvolledigheid eigen aan de toepassingen op de Website, het gebruik van de Website en de Informatie, de onderbreking van de toegang tot de Website, vertraging in de verzending van e- mails en/of de inhoud op de Website.

7. De Informatie die Tenderexperts op grond van een Abonnementsovereenkomst verkoopt aan de Gebruiker wordt hoofdzakelijk gebaseerd op officiële Belgische, Nederlandse, Groot Hertogdom Luxemburgse en Europese openbare gepubliceerde overheidsopdrachten aangevuld met door de diensten van Tenderexperts verzamelde Informatie (“de Informatie”). Informatie afkomstig uit het buitenland wordt verstrekt in het Engels of in de taal van het desbetreffende land.

8. Tenderexperts stelt alles in het werk om de beschikbare Informatie up-to-date, volledig en correct te houden. Zij staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van de Informatie gezien deze volledig aan haar controlemogelijkheid ontsnappen. Tenderexperts heeft derhalve een middelverbintenis en de verzamelde informatie moet geacht worden een indicatieve lijst te zijn waaruit geen rechten ontleend kunnen worden. De Gebruiker ontlast Tenderexperts van alle verantwoordelijkheid m.b.t. inhoud en de toepassingen die van de aangeboden Informatie wordt gemaakt. Tenderexperts is niet verplicht de bronnen van de door haar verstrekte Informatie, noch haar werkwijze, bekend te maken.

9. Tenderexperts stelt alles in het werk om de notificaties met de Informatie tijdig per mail te versturen. Gezien de aan e-mail en internet eigen technische kenmerken, kan Tenderexperts evenwel noch de onderbreking noch vertraging bij het verzenden van e-mails, noch de onderbreking van de toegang tot de Website, noch een vertraging in de overdracht van de Informatie uitsluiten. In geval van onderbreking zal Tenderexperts alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Tenderexperts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de Gebruiker van de e-mail of andere elektronische informatie.

10. Elke Gebruiker die een abonnement heeft afgesloten kan genieten van een waarborg die erin bestaat dat de Gebruiker zijn jaarabonnementsgeld, met name het bedrag betaald voor het onderdeel Tender Leads, zal teruggestort krijgen in volgende cumulatieve gevallen: m.n. dat Tender Experts zou hebben nagelaten een overheidsopdracht aan de Gebruiker die een abonnement heeft afgesloten te melden die is gepubliceerd in ofwel het officieel Belgisch publicatieplatform voor overheidsopdrachten (voor Belgische overheden) ofwel het Europees Publicatieblad (voor Europese Instellingen gevestigd in België), en die valt onder publicatie(s), productcode(s) zoals opgegeven in de abonnementsovereenkomst. Om op deze waarborg aanspraak te kunnen maken moet de Gebruiker die een abonnement heeft afgesloten dit melden aan Tender Experts per aangetekend schrijven binnen de 1 maand na de initiële publicatie van dergelijke opdracht. Indien het bedrag betaald voor het onderdeel Tender Leads niet apart is vermeld in de abonnementsovereenkomst, dan wordt ervan uitgegaan dat het onderdeel Tender Leads 40% van het betaalde totaalbedrag (excl btw) bedraagt.

11. De Website is een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Tenderexperts of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tenderexperts de via de Website aangeboden informatie, anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken en de Informatie te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd is, geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Bij miskenning van de intellectuele rechten, andere rechten van Tenderexperts, verbindt de Gebruiker zich ertoe Tenderexperts te vergoeden.

12. De Gebruiker verbindt zich ertoe om het gebruik van de toegang tot de Tenderexperts gegevensbank te beperken tot zijn eigen organisatie. Hij mag de Informatie in de Tenderexperts gegevensdatabank niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden, noch zijn account ter beschikking stellen van derden. Indien Tenderexperts vaststelt dat misbruiken gemaakt worden van de Website, de toegang tot de Website, de Informatie en het gebruik van de Informatie door de Gebruiker of een persoon door de Gebruiker toegelaten tot het account van de Gebruiker, is Tenderexperts gerechtigd om, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang van deze Gebruiker tijdelijk of definitief te deactiveren. Bovendien behoudt Tenderexperts zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10 keer de factuurprijs met een minimum van € 2.500,00 tenzij een hogere schade, in welk geval schadevergoeding voor de integrale schade kan worden gevorderd.

13. Tenderexperts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de Website alsook haar configuratie op elk tijdstip te wijzigen. Zij stelt alles in het werk om de Website 24/7 toegankelijk te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, defecten, tekortkomingen enz. door overmacht of imprivisie. Tenderexperts zal alles in het werk stellen om dergelijke onderbrekingen zo kortstondig mogelijk te maken en de ongemakken voor de Gebruiker zoveel mogelijk te beperken. Indien de (tijdige) levering van Informatie door overmacht of imprivisie wordt verhinderd heeft Tenderexperts het recht de Abonnementsovereenkomst aan de omstandigheden aan te passen. Tenderexperts is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Tenderexperts is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website, en/of enige website waartoe de Website leidt. De Gebruiker ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

14. De Website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Tenderexperts heeft geen zeggenschap over de inhoud, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, uitvoering, interpretatie, timing noch de kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Tenderexperts houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Tenderexperts is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website noch van de websites of webpagina’s van derden naar de welke het verwijst.

15. De Abonnementsovereenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, afgesloten voor een periode van 12 maanden, stilzwijgend verlengbaar op vervaldag onder voorwaarden en voor eenzelfde periode, tegen de op dat ogenblik in voege zijnde tarieven tenzij schriftelijke opzeg, die steeds eindigt op de vervaldag van de Abonnementsovereenkomst, door de Gebruiker ten laatste twee (2) maanden vóór de vervaldag. De schriftelijke opzeg moet worden betekend aan Tenderexperts via aangetekend schrijven aan haar zetel of per mail met verzendbewijs aan customer@Tenderexperts.be.

16. Tenderexperts behoudt zich het recht de Abonnementsovereenkomst op elk moment te schorsen of deze te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. In dit geval stort Tenderexperts de jaarvergoeding van het Abonnementscontract terug onder aftrek van de reeds verstreken maanden en de lopende maand, waarbij één maand als 1/12de van de jaarvergoeding wordt beschouwd. Tenderexperts mag de Abonnementsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden als de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nageleefd. Een dergelijke ontbinding kan geenszins aanleiding geven tot enige terugbetaling en/of schadevergoeding uit hoofde van Tenderexperts maar deze laatste blijft wel gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de Gebruiker.

17. Met inachtneming van de regels omtrent gegevensbescherming behoudt Tenderexperts zich het recht voor (contact-)gegevens van Gebruikers te delen met aan Tenderexperts verbonden ondernemingen. Tevens kunnen de gegevens gedeeld worden voor commerciële doeleinden, zoals het onderzoeken van mogelijkheden tot gecombineerde aanbiedingen, upselling, voorkomen van dubbele benadering van prospects. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Tenderexperts en de uitoefening van rechten door de Gebruiker in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy voor Gebruikers, Prospecten, Leveranciers en Zakelijke Partners, beschikbaar op www.Tenderexperts.be/privacybeleid Elke Gebruiker heeft het recht om zich kosteloos zijn/haar gegevens inkijken/wijzigen alsook zich te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden, door een mail te richten aan gdpr@Tenderexperts.be.

18. Tenderexperts kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de Gebruiker of de domeinnaam van de website via welk de Gebruiker op de Website terechtgekomen of verlaat. De Website maakt gebruik van cookies.

19. Alle meegedeelde tarieven van zijn exclusief BTW. Tenderexperts behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van haar producten en/of diensten te verhogen, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen, doch steeds met een minimum van 4,2%. Indien de kosten van de producten en/of diensten worden verhoogd ingevolge overheidsmaatregelen, of om welke andere reden ook, mag Tenderexperts het prijsverschil onmiddellijk aanrekenen.

20. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling van de factuur van de Abonnementsovereenkomst kan Tenderexperts deze ofwel opschorten tot op de dag van de betaling ofwel ontbinden ten nadele van de Gebruiker die van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijft. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging mee met verwijlintresten van overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand in handelstransacties en een schadevergoeding van 10% van de verschuldigde som met een minimum van 150 euro. Elke klacht met betrekking tot een factuur moeten schriftelijk binnen de 7 dagen na verzending schriftelijk per mail met verzendingsbewijs gemeld worden aan customer@Tenderexperts.be, bij gebrek waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard.

21. Factuurvoorwaarden kunnen wijzigen omwille van juridische, technische of gegronde commerciële of operationele redenen. De gewijzigde versie van de factuurvoorwaarden zal in werking treden één (1) maand na de kennisgeving via de Website aan de Gebruiker. Bij gebruik van de Website na voormelde kennisgeving wordt de Gebruiker geacht kennis genomen te hebben van de gewijzigde factuurvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde factuurvoorwaarden, dient hij/zij Tenderexperts hiervan per mail met verzendingsbewijs gericht aan customer@Tenderexperts.be op de hoogte te brengen binnen een termijn van 7 kalenderdagen.

22. Voor alle geschillen ongeacht de oorzaak zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel te België bevoegd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationale Privaat Recht, is van toepassing.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.