Contacteer ons
Prijsherziening bij overheidsopdrachten: wat is het?

Prijsherziening bij overheidsopdrachten: wat is het?

Het betreft de “aanpassing van de prijzen van de opdracht op basis van bepaalde economische of sociale factoren als bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet en in artikel 7, § 1, van de wet defensie en veiligheid of op basis van een bepaling van dit besluit” KB van 14 januari 2013 – art. 2, 17°.

Door middel van een prijsherziening kunnen de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid ervoor zorgen dat de prijzen van de overeenkomst de evolutie van de economische omstandigheden volgen op basis van objectieve parameters.

Een prijsherziening is alleen mogelijk als de clausule uitdrukkelijk en duidelijk voorzien is in het bestek.

Wanneer moet er een prijsherzieningsclausule voorzien worden bij overheidsopdrachten?

Er moet verplicht een prijsherziening voorzien worden voor:

  • de overheidsopdrachten voor werken (behalve als de geraamde waarde van de opdracht minder dan 120.000 euro bedraagt en de initiële uitvoeringstermijn korter is dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen – niet verplicht, maar altijd mogelijk)
  • de overheidsopdrachten voor diensten bedoeld in bijlage I bij het KB van 14 januari 2013

In gevallen waar prijsherziening niet verplicht is, is het toch raadzaam om dit te voorzien voor meerjarige opdrachten of opdrachten waar de prijzen in belangrijke mate kunnen schommelen.

Wat is een prijsherzieningsclausule bij overheidsopdrachten?

Dit is een clausule die zal worden opgenomen in het bestek en waarin alle modaliteiten voor de prijsherziening zullen worden voorzien.

Deze clausule moet minstens de volgende informatie bevatten:

  • in voorkomend geval voor welke percelen/artikels de herziening kan worden toegepast
  • wanneer de prijsherziening kan worden toegepast en met welke frequentie
  • op welke manier de opdrachtnemer de prijsherziening moet aanvragen (e-mail/post, te verstrekken documenten, termijnen)
  • de prijsherzieningsformule en de indexen waarop deze formule gebaseerd is

Hoe wordt de prijsherzieningsformule bij een overheidsopdracht vastgesteld?

De formule moet gebaseerd zijn op een relevante prijsindex die betrekking heeft op het voorwerp van de opdracht. Een prijsindex is een indicator waarmee prijzen op verschillende datums vergeleken kunnen worden.

De herzieningsformule moet de reële structuur van de prijzen van de markt weerspiegelen.

Er kan per perceel een verschillende herzieningsformule worden voorzien als dat relevant is en zin heeft. Aangezien één perceel één overeenkomst is, kan het zinvol zijn en een meerwaarde vormen om een dergelijke formule te voorzien in functie van het voorwerp van het perceel.

Hoe gaat een aanvraag tot prijsherziening in zijn werk?

De opdrachtnemer moet zijn aanvraag schriftelijk (via e-mail of per brief) indienen en zijn nieuwe voorstel voor een prijslijst bijvoegen.

De aanbestedende overheid moet nagaan of de geactualiseerde prijzen stroken met de toepassing van de in het bestek voorziene prijsformule.

Indien de prijsherziening wordt toegepast op een raamovereenkomst met meerdere begunstigde aanbestedende overheden, moeten deze laatsten ingelicht worden over de prijswijzigingen en dienen ze de bijgewerkte prijslijst te ontvangen. Het zijn de referentieprijzen van de raamovereenkomst die herzien worden, maar deze herziening geldt ook voor de deelopdrachten. De deelnemers moeten daardoor geïnformeerd worden en moeten de herziening toepassen voor alle daaropvolgende deelopdrachten.

Bron: Bosa Belgium

Ontvang onderhandse overheidsopdrachten

Volg via Tender Experts aanbestedingsinformatie (agenda’s/beslissingen) van Belgische gemeentebesturen op en ontvang overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.